Digital Marketing

Digital Marketing

Một Số Định Nghĩa Về Digital Marketing “Digital Marketing là chiến lược dùng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing và trao đổi thông tin” – Asia Digital Marketing Association “Digital Marketing là việc thực thi các hoạt…

Giới thiệu Slim PHP

Giới thiệu Slim PHP

Slim là một framework PHP, chủ yếu sử dụng cho các ứng dụng web và API theo cấu trúc REST (Representational state transfer). Các framework PHP khác cũng có thể thực hiện chức năng tương đương như CakePHP, CodeIgniter…. Tuy…

FuelPHP là gì

FuelPHP là gì

FuelPHP là một full-stack PHP framework, là một framework đơn giản, linh hoạt, hướng cộng đồng và được viết mới hoàn toàn dựa trên PHP 5.3+ và những ý tưởng tốt nhất của các framework khác. FuelPHP được xây dựng…

Cài đặt Ruby

Cài đặt Ruby

Bạn có thể cài đặt Ruby bằng nhiều công cụ khác nhau. Bài viết này hướng dẫn sử dụng các hệ thống quản lý gói và các công cụ của bên thứ 3 để quản lý, cài đặt Ruby và…